Home ແຈ້ງການ​ ສາທາແຂວງຫຼວງພະບາງແຈ້ງການສັກຢາວັກຊິນໃຫ້ເດັກ 12 ປີ ຂຶ້ນໄປແລະ ວັກຊິນເຂັມ 3

ສາທາແຂວງຫຼວງພະບາງແຈ້ງການສັກຢາວັກຊິນໃຫ້ເດັກ 12 ປີ ຂຶ້ນໄປແລະ ວັກຊິນເຂັມ 3

ອ່ານດ່ວນ

ແຈ້ງການຈາກ ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ກ່ຽວກັບສັກວັກຊິນເຂັມ 3 ແລະ ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 12 ປີ ຂຶ້ນໄປ