Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງອອກມາດຕະການເພີ່ມເຕີມມື້ນີ້

ແຂວງຫຼວງພະບາງອອກມາດຕະການເພີ່ມເຕີມມື້ນີ້

ອ່ານດ່ວນແຈ້ງການເພີ່ມເຕີ່ມ ຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

.

.