ແຈ້ງການດ່ວນຂອງເຈົ້ານະຄອນ ເລກທີ 1088/ຈນຫຼບ. ລົງວັນທີ 11 ຕຸລາ 2021. ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນກ່ອນເກົ່າ ເຮັດແທ້ເຮັດຈິງ ເລີ້ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6:00 ວັນທີ 12/10/2021

.

ພົບເຫັນບຸກຄົນໃດຝ່າຝືນໂທແຈ້ງທັນທີ 0305485255, 02059265395.

ແຊບອກຕໍ່ໆດັນແດ່.