ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ສືບຕໍ່ລ໋ອກດາວແຕ່ 7-21 ຕຸລາ 2021

.

.

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ