ດ່ວນທີ່ສຸດ! ຄໍາສັ່ງເພີ່ມແຂວງຄໍາມ່ວນ ປະກາດເຄີຟິວ ຫ້າມອອກເຮືອນ 21:30-05:00