ລັດ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການໃຫ້ຖືພາແທນ ແລະ ການໃຫ້ຫຼຸລູກ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້

ເງື່ອນໄຂການຖືພາແທນ:

 • ຜູ້ຖືພາແທນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມດ້ວຍຕົນເອງ, ຄູ່ຜົວເມຍ, ຄອບຄົວຜູ້ໃຫ້ຖືພາແທນ ຕ້ອງເປັນ ເອື້ອຍ, ນ້ອງສາວ, ລູກຂອງເອື້ອຍແມ່, ລູກຂອງນ້ອງສາວແມ່ ແຕ່ຖ້າບໍມີ ສາມາດເອົາຕະກຸນທາງແມ່ ຖືພາແທນໄດ້, ຫ້າມບໍໃຫ້ແມ່ຂອງເຈົ້າຂອງໄຂ່, ພີ່ນ້ອງທາງຜົວ ແລະ ຄົນນອກຕະກຸນ ຖືພາແທນ.
 • ຫ້າມແມ່ຍິງ ທີ່ມີອາຍຸ ຕໍ່າກວ່າ 18ປີ ຫຼື ເກີນ 35ປີ
 • ຫ້າມແມ່ຍິງຕຸ້ຍ
 • ຫ້າມແມ່ເຄີນເກີດລູກມາແລ້ວ 3 ຄັ້ງ
 • ຫ້າມແມ່ຍິງ ເຄີຍຜ່າຕັດເອົາລູກອອກ ມາແລ້ວ 2 ຄັ້ງ
 • ຫ້າມແມ່ຍິງເປັນໂລກຈິດ
 • ຫ້າມແມ່ຍິງເປັນພະຍາດມະເຮັງ
 • ຫ້າມແມ່ຍິງ ທີ່ໄດ້ປ່ຽນອະໄວຍະວະເຊັ່ນ ຫົວໃຈ ຕັບ ໄຂ່ຫຼັງ
 • ຫ້າມແມ່ຍິງ ທີ່ມີພະຍາດຊໍ່າເຮືອປະຈຳຕົວ
 • ຫ້າມແມ່ຍິງ ທີ່ບໍເຊັນໃບປະຕິຍານ
 • ຫ້າມແມ່ຍິງ ທີ່ເປັນໂສດ.

ເງື່ອນໄຂການໃຫ້ຫຼຸລູກ:

ສໍາລັບແມ່

 • ພະຍາດຫົວໃຈ
 • ພະຍາດກຳມະພັນ
 • ພະຍາດລະບົບປະສາດ
 • ພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ
 • ພະຍາດມະເຮັງ
 • ພະຍາດເບົາຫວານ
 • ພະຍາດເລືອດບໍກ້າມ

ສໍາລັບລູກ:

 • ເດັກປັນຍາອ່ອນ
 • ຫົວໃຈເດັກຜິດປົກກະຕິ
 • ເດັກໃນທ້ອງໄດ້ຮັບສານພິດ
 • ເດັກໃນທ້ອງໄດ້ຮັບກຳມັນຕະພາບລັງສີເກິນ 15 rad
 • ມານໄຂ່ກົບ
 • ຖືພາບໍ່ມີຕົວອ່ອນ
 • ລູກຕາຍໃນທ້ອງ

ສໍາລັບສັງຄົມທົ່ວໄປ:

 • ການຖືພາໃນກໍລະນີ ຖືກຂົ່ມຂືນ
 • ການຄຸມກຳເນີດ ລົ້ມແຫຼວ
 • ມີລູກເກີນ 4 ຄົນ
 • ຄອບຄົວທຸກຍາກ
 • ແມ່ຍິງທີ່ຍັງບໍທັນບັນລຸນິຕິພາວະ

.

Cr: ສາວທະນາຍຄວາມ