ລາຍງານ ສະພາບ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 15 ເມສາ 2022

.

.