ລາຍງານສະພາບໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 29 ມີນາ 2022

ທົ່ວປະເທດ 2183 ຄົນ ກວມເອົາ 46,87% ຂອງການກວດ 4658 ຕົວຢ່າງ

.

.

ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນມີຄວາມອັນຕະລາຍຫຼາຍສຳລັບ ແມ່ຍິງທີ່ຖືພາ 🤰 ເພາະມັນອາດຈະພາໃຫ້ພວກເຂົາເກີດເຈັບເປັນຮຸນແຮງໄດ້. ນອກຈາກການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນຕົນເອງແລ້ວ, 🤰 ວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍັງເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອປ້ອງກັນແມ່ທີ່ກຳລັງຖືພາ ແລະ ລູກນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງ. 🤰

ສະນັ້ນ, ແມ່ໆ ທຸກຄົນຄວນໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງ ແລະ ລູກໃນທ້ອງ.
🤰

.