ຄະນະສະເພາະກິດລາຍງານ ສະພາບ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນ ທີ 31 ມັງກອນ 2021 ດັ່ງລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມ

ແຂວງຕ່າງໆ

ທີ່ມາ