Home ການສຶກສາ ດຳລັດເລກທີ 734/ລບ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ

ດຳລັດເລກທີ 734/ລບ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ອອກດຳລັດສະບັບເລກທີ 734/ລບ ລົງວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 ວ່າດ້ວຍການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ.”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.