ແຈ້ງການດ່ວນ ເລກທີ 2963 /ຈຂ,ສຂ.

ວ່າດ້ວຍການສືບຕໍ່ເພີ້ມທະວີປະຕິບັດການ COVID19 ພາຍໃນແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

.

.

.