ໜັງສືແຈ້ງການດ່ວນຈາກ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກກົມອາຫານ ແລະ ຢາ.

ກ່ຽວກັບ: ການພົບເຫັນ ແລະ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຂ້າເຊື້ອທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຢູ່ໃນທ້ອງຕະຫຼາດ.

ເລກທີ 11960/2021 ກອຢ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງວັນທີ 14 ທັນວາ 2021.

.

.

.

.

.

.