ຂໍ້ມູນຈາກ ຄະນະສະເພາະກິດ

ຄົນຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ແບບໃດ ຈື່ງຖືກກັບເງື່ອນໄຂທີ່ຈະຕິດຕາມຢູ່ເຮືອນ

ກະລຸນາອ່ານ ແລະ ແຊໃຫ້ທຸກຄົນຮັບຊາບ

.

.

.

.

.

.

.

.

.