Home ທຸລະກິດ ລັດຖະບານໄດ້ຄົ້ນຄວ້າແລ້ວຈະບໍ່ຂາຍຫຸ້ນທະນາຄານການຄ້າ

ລັດຖະບານໄດ້ຄົ້ນຄວ້າແລ້ວຈະບໍ່ຂາຍຫຸ້ນທະນາຄານການຄ້າ

ຈາກກໍລະນີ ມີການສະເໜີ ຜ່ານຫ້ອງການ ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງ ບໍລິສັດ ພູສີ ກຣຸບ ເພື່ອຊື້ຫຸ້ນ ທະນາຄານ ການຄ້າ ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ທີ່ລັດຖະບານຖືຄອງ 51% ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.

ໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ 2021, ຈາກການຄົ້ນຄວ້າຂອງກະຊວງການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ ຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງລັດຖະບານ ແລ້ວເຫັນວ່າ ບໍ່ເຫັນດີທີ່ຈະຂາຍຫຸ້ນດັ່ງກ່າວ.

ສະຫຼຸບແມ່ນລັດຖະບານ ຍັງຄົງຖືຫຸ້ນ ທະນາຄານ ການຄ້າ ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນຕໍ່ໄປ.

ອ່ານແຈ້ງການຕອບ