Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ອັດຕາເສຍພາສີອາກອນລົດທີ່ບໍ່ຖືກກົດໝາຍ

ອັດຕາເສຍພາສີອາກອນລົດທີ່ບໍ່ຖືກກົດໝາຍ

ຂ່າວດີ! ກະລຸນາອ່ານແລະແຊເດີ

ກະຊວງການເງິນໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 5415 / ກງ ລົງວັນທີ 28 ຕຸລາ 2021 ເພື່ອກໍານົດອັດຕາເສຍພາສີ ອ່ານດ່ວນ ລົດທຸກຊະນິດ ທີ່ບໍ່ຖືກກົດໝາຍ.

ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ.

.

.

.

.

.

.

.