ລາຍງານຈາກ ວາລະສານ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃຫ້ຮູ້ວ່າ…

.

.