ຂ່າວແຂວງຫົວພັນ: ແຈ້ງການແນະນຳເພີ່ມເຕີມ ສະບັບເບກທີ305/ຈຂ.ຫພ ລົງວັນທີ 2/10/2021, ເລື່ອງ:ການສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກງານປ້ອງກັນແລະສະກັດກັ້ນເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19ຢູ່ທົ່ວແຂວງຫົວພັນ.

.

.