ຄຳມ່ວນ! ຂະຫຍາຍເວລາປິດການ ເຂົ້າ-ອອກ ເມືອງ ເພີ່ມໄປອີກ 14 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 28 ກັນຍາ ເຖິງ 11 ຕຸລາ 2021.

ກະລຸນາອ່ານໃຫ້ລະອຽດແລະແຊໃຫ້ທຸກຄົນຮັບຮູ້

.

.

.

.

.

.