ແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງສະບັບໃໝ່ໃນການຮັບມື ໂຄວິດ-19 ເນື່ອງຈາກ ມີແນວໂນ້ມຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນ.

ກະລຸນາອ່ານແລະແຊໃຫ້ທຸກຄົນຮັບຊາບ

.

.

ຂໍ້ມູນການຕິດເຊື້ອ 28 ກັນຍາ 2021

.

.

.