ລ໋ອກດາວຮ່ອມບ້ານແລ້ວ ແລະ ລໍຟັງຜົນການກວດກາ ແລະ ກັກຕົວຢູ່ບັນດາບ້ານ ຕົວຈິງ. ທາງຮ່ອມບ້ານ ໂຄມຂວາງ, ທາງຮ່ອມບ້ານ ພັນຫຼວງ ແລະ ບ້ານ ເມືອງງາ.

.

.

.

.

.