ແຂວງສະຫວັນນະເຂດອອກແຈ້ງການເລກທີ1188/ຈຂ.ສຂ ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບພາຍຸຫມູນເຂດຮ້ອນ “ເຈີມປາກາ”