“ແຈ້ງການ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ” 04 ສິງຫາ 2020
ເລື່ອງ: ກ່ຽວກັບການໂຈະຊົ່ວຄາວ ການນຳເຂົ້າໝູຊີ້ນ, ໝູພໍ່ແມ່ພັນ, ໝູນ້ອຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຊີ້ນໝູທຸກຊະນິດຈາກ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຫຼື ຜ່ານແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ປະເທດໄທ.

.