ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການແຂ່ງຂັນ ນໍາສະເໜີບົດຄວາມ ເປັນພາສາລາວ ໂດຍການນໍາໃຊ້ເວັບ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊິງເງິນລາງວັນ 10 ລ້ານກີບ

.